500 Yasin'in Kur'an ve Sünnet'te yeri var mıdır?

Gün geçmiyor ki herhangi bir kardeşimden "Falancı hastamız için Yasin okuyabilir misin" mesajı almayayım.
Yâsîn Suresi canımız, cigerimizin köşesi, başımızın tâcı. Hakkında Kütüb-ü Sitte nâmıyla andığımız ilk altı mûteber Hadis kitaplarımızın ikisinde bu sure şöyle övülüyor.
"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'an, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21)
"Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz." (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27)
Ben tesâdüf edemedim, bilgisi olan kardeşler beni uyaracaktır mutlak. 500 Yasin= Şifâ algısı nasıl çıktı ortaya? Ben göreve başladım başlayalı dolaşır durur bu anlayış. Eğer Âlim zatlardan ulaşmış bir bilgi varsa yine baş göz üstüne. Lütfen uyarın beni. Lâkin ne olur bana link göndermeyin, kitap ümmetiyiz biz, internet ümmeti değiliz,  mazallah öyle bir hâle geldik ki bir gece internetteki tüm Hadisler değiştiriliverse haberimiz olmayacak. Rabbim dinini hep korur, koruyacak, ama işte o korurken biz hangi konumdayız, önemli olan o.
Efendim peki teklifin ne diyebilirsiniz.  Yani 500 Yasin okuyarak şifa bulma hadislerde geçmiyor,  Âlim zâtlardan ulaşmış bjr bilgi de yok. E ne yapalım.
Birkaç teklifim var.
1. Şifâ âyetleri okunabilir.
-“Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.”
Meali: (Allah mü’minler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifâ versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.)
- “Yâ eyyühe’n-nâsü kad câet küm mev’ızatun min Rabbikum ve şifâü’l-limâ fi’s-sudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minîn.”
Meali: (Ey İnsanlar! Size Rabb’inizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifâ, mü’minlere bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.)
- “Yahrucu mim-butûnihâ şarâbüm-muhtelifün elvânühû fîhi şifâü’l-linnâsi inne fî zâlike le’âyete’l-likavmi’y-yetefekkerûn”
Meali: (Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifâ bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır)
- “Ve nünezzilü mine’l-Kur’âni mâ hüve şifâü’v-ve rahmetü’l-li’l-mü’minîn.”
Meali: (Biz Kur’ân’da mü’minler için şifâ ve rahmet olan âyetleri indiriyoruz)
- “Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn”
Meali: (Hastalandığımda bana şifâ veren Allah’tır”
- “Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâün”
Meali: (De ki: Kur’ân, inananlar için hidayet ve şifadır)
2. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hastalara ettiği duâlar okunabilir.
-“Allahümme rabbi’n-nâsi ezhibi’lbe’se işfi. Ente’ş-şâfî. Lâ şifâe illâ şifâüke. Şifâen lâ yüğâdiru sekamen. Allahümme işfi abdeke yenke’ leke adüvven ev yemşî leke ilâ salatin.”
(Allah’ım! Ey insanların Rabbi! Şifa ver! Şifa veren ancak Sen’sin! Sen’den başka şifâ verecek kimse yoktur! Allah’ım! Şu kuluna şifa ver ki, Senin bir düşmanına acı versin veya Senin rızânı kazanmak için namaz kılmak üzere yürüsün)
- “Bismillâhi erkîke min külli şey’in yü’zîke min şerri külli nefsin ev aynü hâsidin. Allahümme yeşfîke bismillâhi erkîke.”
(Sana ıztırap veren her şeyden, her kıskanç nefisten, her hasetçi gözden Allah’ın adıyla sana şifa dilerim. Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla sana şifa dilerim)
3. Hâcet Namazı kılınabilir.
“Hacet namazı” ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için kılınan namazdır.
Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceğinde önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekat namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Rasulüllah’a salavat getirsin ve şöyle desin: “La ilahe illAllahü’l-halimü’l-kerim, sübhanellahi Rabbiye’l-arşi’l-azim, el-hamdü lillahi Rabbi’l-alemin, es’elüke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike, ve’l-ismete min külli zenbin ve’l-ganimete min külli birrin ve’s-selamete min külli ismin, la teda’ li zenben illac ğafertehu ve la hemmen illa ferractehu, ve la haceten hiye leke rıdan illa kadayteha, ya erhamer-rahımin.”   Anlamı:   “Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur, ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur, Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım! Rahmetini, bağışlamanı, bütün günahlardan korunmayı ve kurtulmayı ve her türlü iyiliği isterim, bütün günahlarımı bağışla, bütün sıkıntılarımı gider, rızana uygun olan bütün ihtiyaçlarımı gider, ey merhametlilerin en merhametlisi” (Tirmizi, Salat, 140, 348, Vitir, 17; İbn Mace, İkamet, 189).  
Hacet namazı dört veya iki rekat olarak kılınabilir. On iki rekat kılınabileceği şeklinde rivayet de vardır (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, I, 162).   Hacet namazını dört rekat kılacak olan kişi, birinci rekatında Fatiha suresinden sonra üç defa Ayetü’l-kürsi, diğer üç rekatında da birer Fatiha ile birer İhlas ve Muavvizeteyn surelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar.
Kolay gele efendim.

Hiç yorum yok: